Register

AVÍS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS, PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL DE LA XARXA TRANVERSALIS

AVIS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS, PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL DE LA XARXA TRANVERSALIS

 

 

Les persones que accedeixin a aquesta plataforma es comprometen a acceptar i complir tot el que preveu aquests avís legal i el conjunt de les disposicions aplicables, així com a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il·legal o contrària a la bona fe i l’ordre públic.

 

 

1. Àmbit d’aplicació de les condicions d’ús.

 

La participació (entenent-la com a participació activa més enllà de la lectura del contingut present) al Portal de la Xarxa Tranversalis es regula per les presents condicions d'ús que vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web. Per això, qualsevol persona que desitgi participar haurà de registrar-se, al finalitzar el registre se sol·licitarà l'acceptació d'aquestes condicions d'ús.


Universitat de Lleida (en endavant, UdL) amb NIF Q-7550001-G i domicili social a la plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida (Espanya), la qual duu a terme el servei públic d’educació superior a través de la docència, l’estudi i la recerca i investigació, responsable d’aquest portal es reserva la facultat de modificar les presents condicions d'ús per a la participació al Portal Xarxa Transversalis (d'ara endavant el Portal), l'última versió del qual es publicarà en aquest lloc web.

 

 

2. Objectiu de la iniciativa

 

A través del Portal, es vol fomentar la participació de la comunitat docent i professional de la Formació Dual Universitària (en endavant FDU), implicant-los en la generació d'idees, compartint recursos i eines i amb l'objectiu de millorar la qualitat de la FDU. El seu objectiu és dotar als membres de la Xarxa d'un instrument de comunicació entre professionals i d'aquests amb les institucions.

 

 

3. Questions generals sobre la participació al Portal

 

Podrà participar qualsevol persona física a partir dels 16 anys que s'hagi registrat prèviament al Portal. Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús es declara tenir 16 anys o més. Les persones majors d'edat a càrrec de les quals es troben els menors, són els plens responsables de l'actuació que tinguin aquests al Portal.

 

Per participar creant recursos o bones pràctiques, a l'usuari se li requerirà que tingui 16 anys o més.

 

4. Obligacions de les persones usuàries del Portal

 

En ser el Portal un punt de trobada amb l’objectiu de compartir i generar coneixement, els usuaris estan obligats a fer un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

 

L'Universitat de Lleida no és responsable de l'ús incorrecte del Portal per part de les persones usuàries o dels continguts localitzats en el mateix, sent cada persona responsable del seu ús correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que hagi compartit.

 

L'Universitat de Lleida podrà limitar l'accés al Portal d'opinions, informacions, comentaris o documents que les persones usuàries vulguin incorporar, podent instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l'objectiu fonamental del Portal.

 

D'acord a la normativa legal vigent queda prohibida la utilització del Portal amb finalitats diferents a les de debatre, compartir i generar coneixement sobre la FDU, i específicament:

 

 

 

 

 

 

La realització de qualsevol dels anteriors comportaments, així com l'indici que alguna persona pugui estar realitzant qualsevol altre ús indegut del portal, permetrà a l'Universitat de Lleida suspendre temporalment l'activitat d’aquesta persona, inhabilitar o eliminar el seu compte i/o esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin ser reclamades. 

 

En cas que el contingut introduït per alguna persona incorpori un enllaç a un altre lloc web, l'Universitat de Lleida no serà responsable pels danys o perjudicis derivats de l'accés a l'enllaç o als seus continguts.

 

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que poguessin derivar-se. En cap cas, l'Universitat de Lleida serà responsable de l'ús indegut de la plataforma o dels continguts que es comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona faci de les seves idees aportades, sobre la idoneïtat d'aquestes idees ni sobre els resultats que se’n derivin.

 

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre les persones participants en el lloc web i/o un tercer, l'Universitat de Lleida quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

 

 

5. Ús del Portal

 

Les persones participants podran accedir i navegar pel Portal lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la creació d’un recurs, una bona pràctica o la participació en algun debat, se li sol·licitarà que introdueixi les seves credencials, per a l'obtenció de les quals serà necessari registrar-se prèviament. El registre, que permetrà participar en qualsevol dels mòduls de l'aplicació, es realitzarà introduint com a mínim les dades següents:

 

• Nom d'usuari/usuària.

• Correu electrònic.

• Password.

• Acceptació de les condicions d'ús del Portal.

 

El nom d'usuari/usuària permet identificar el compte i les contribucions al Portal però no al titular de les dades, ja que no ha de correspondre obligatòriament amb la identificació del titular i per tant, no tindrà la consideració de dada de caràcter personal.

 

En cas que l'usuari/usuària opti per crear un nom que correspongui amb les seves dades reals i per tant pugui ser possible identificar a la persona titular de les dades, en signar aquestes condicions declara que assumeix tots els riscos que això pugui comportar i eximeix l'Universitat de Lleida de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest fet.

 

L'usuari/usuària es fa responsable de la veracitat de la informació utilitzada per al registre. En cas que l'usuari o usuària comuniqui dades de tercers, acceptant aquestes condicions declara que té consentiment exprés del titular de les dades per cedir-los a l'Universitat de Lleida.

 

La persona usuària podrà interactuar amb l'eina intervenint en els diferents mòduls que que la Universitat incorpori al Portal.

 

 

6. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones usuàries

 

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut remès pels usuaris/usuàries d'aquesta plataforma a través del formulari corresponent (d'ara endavant, el contingut). Aquestes condicions s'apliquen tant al contingut inicialment remès al Portal com a qualsevol contingut que s'enviï amb posterioritat o es manifesti a l'Universitat, havent de significar-se el següent:

 

• A. Confidencialitat: Les dades introduïdes al perfil pels propis usuaris no serà de caràcter personal i seran accessibles pels usuaris registrats a la plataforma.

 

• B. En el cas que l'Universitat estigui interessat en el contingut remès per la persona usuària, es podrà posar en contacte amb ella per sol·licitar-li informació addicional. Aquesta informació (qualsevol contingut remès per l'usuari/usuària, exceptuant les dades de caràcter personal) tindrà caràcter de no confidencialitat, sense perjudici que en el cas que les parts considerin la necessitat d'intercanviar-se informació de caràcter confidencial es signi el corresponent Acord de Confidencialitat o autorització de cessió de dades.

 

L'Universitat de Lleida es reserva el dret de no contactar amb les persones usuàries que li haguessin remès el contingut. Tot això sense perjudici de l'establert a l'apartat relatiu a "Drets de Propietat Intel·lectual i industrial".

 

En el supòsit que l'Universitat de Lleida, a la seva sencera discreció, decidís contactar amb determinades persones usuàries, aquestes coneixen i accepten que per això l'Universitat de Lleida no adquireix cap compromís.

 

• C. Publicitat o difusió dels continguts presentats: les persones participants al Portal declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada en els mitjans públics i xarxes socials així com a través d'altres mitjans que l'organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.

 

• D. No devolució material: L'Universitat de Lleida no té cap obligació de retornar el contingut remès per les persones participants.

 

• E. Procediment d'avís i retirada: L'Universitat de Lleida processarà les peticions d'eliminació o retirada de continguts que incompleixin les condicions d'ús que hagin afegit les persones que hi participin. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats, si existeix incompliment de les presents condicions d'ús, podrà sol·licitar la retirada de continguts a l'Universitat de Lleida. L'Universitat de Lleida es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

 

 

7. Política de privacitat i protecció de dades

 

• A. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial: La persona que aporta el contingut declara, amb l'acceptació de les presents condicions, ser titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a més ho remet a l'Universitat de Lleida de forma voluntària per a la seva divulgació al Portal o en qualsevol altre mitjà disponible per a això.

La titularitat de tots i cadascun dels continguts presentats que es trobin protegits o siguin susceptibles de trobar-se protegits, pel Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual, correspon a les persones autores i/o titulars dels esmentats continguts.

L'Universitat de Lleida no assumeix responsabilitat alguna, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que pogués derivar-se de la publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars. Qualsevol vulneració dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial serà responsabilitat de la persona que aporti el contingut.


• B. Protecció de dades:

 

Acceptant aquestes condicions dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal o no s’incorporin al fitxer Xarxa Transversalis, amb la finalitat de poder participar en aquest portal i qualsevol activitat relacionada que es realitzi des de l’Universitat de Lleida i per a la realització d’estadístiques dels resultats derivats del propi projecte.

 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal (introduïdes per la persona usuària –nom usuari/usuària, adreça electrònica i password-) s’incorporaran al fitxer XARXA TRANSVERSALIS del què és responsable l’Universitat de Lleida i seran objecte de tractament per a la gestió integral del projecte de l’Universitat de Lleida. No seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

 

En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a l’Universitat de Lleida per procedir a rectificar les mateixes.

 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Universitat de Lleida, amb NIF Q-7550001-G i domicili social a la plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida (Espanya).

 

8. Normativa aplicable

 

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o l'incompliment, rescissió o invalidació d'aquestes, es resoldran exclusivament davant els jutjats competents.

 

9. Revisió de les condicions d’ús

 

L'Universitat de Lleida es reserva el dret de revisar les presents condicions d'ús i la política de privadesa en qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, les persones registrades seran avisades a través d'aquest espai en línia i, si continuen utilitzant el Portal, s'entendran acceptades les modificacions introduïdes.